Ochrana ohrožených druhů

Některé druhy jsou obzvláště vhodné jako adepti na cílenou ochranu. Jedná se o druhy, které jsou na těžebny silně vázané, druhy, pro které se pískovny, kamenolomy, uložiště výpěrků a výsypky staly v rámci jejich rozšíření v krajině významným stanovištěm.

Typickým druhem vázaným na pískovny je například břehule říční, z obojživelníků lze zmínit ropuchu krátkonohou, z rostlin třeba plavuňku zaplavovanou nebo bělolist nejmenší. Často představují tzv. deštníkový druh, tedy takový, na který cílí různá opatření, ze kterých ovšem profitují i další organismy.

Rybák obecný

Více informací

Čolek dravý

Více informací

Břehule říční

Více informací

Ropucha krátkonohá

Více informací

Cídivka různobarvá

Více informací