Jedním z nejdůležitějších faktorů při využívání potenciálu, který těžebny mají, je spolupráce mezi těžaři a přírodovědci a dalšími odborníky. Při environmentální výchově veřejnosti je zase nezbytná spolupráce se školami a spolky.

Spolupráce s Českou společností ornitologickou

V březnu 2012 podepsala Česká společnost ornitologická, nevládní organizace zabývající se výzkumem a ochranou ptáků, a společnost Českomoravský štěrk, a.s., deklaraci, která stvrzuje několikaletou spolupráci obou organizací v oblasti ochrany přírody a která je základem pro její budoucí rozšíření. ČSO i Českomoravský štěrk, a.s., mají zájem na dlouhodobé spolupráci v oblasti ochrany přírody a krajiny, zvláště se chtějí věnovat ochraně vzácných ptáků, kteří využívají prostředí těžebních prostorů nerostných surovin. Tato dohoda navázala jako první v Evropě na mezinárodní dohodu o partnerství mezi společností Heidelberg Materials a BirdLife International, jejímž cílem je posílit schopnost obou organizací dosáhnout udržitelného rozvoje zajištěním kvalitnější ochrany biodiverzity na místní, národní i mezinárodní úrovni a prohloubit znalosti o významu těžebních prostorů pro biodiverzitu.

Dlouhodobá spolupráce s řadou škol, univerzit a nevládních organizací

Spolupráci s různými typy škol můžeme rozdělit na dvě části, laickou a odbornou. Laická spolupráce je realizována především exkurzemi základních a středních škol do našich provozoven. Odborná spolupráce se soustřeďuje na řešení řady projektů. Spolupracujeme s odbornými pracovišti univerzit a také s nevládními organizacemi. Úspěšná a přínosná spolupráce probíhá například s Pozemkovým spolkem Hády (péče o bývalý dobývací prostor Hády), Pracovní skupinou ekologické obnovy Jihočeské univerzity (monitoring, exkurze), Mendelovou univerzitou v Brně, Gymnáziem Vyškov, středními školami z Jihlavy a dalšími.

O výstupech spolupráce se dočtete v sekci Naše projekty.

Rybářský revír Tovačovská jezera

Společnost Českomoravský štěrk, a.s., od roku 2005 obhospodařuje Rybářský revír Tovačovská jezera a provádí v něm výkon rybářského práva. Cílem je vytvoření optimálních podmínek pro sportovní rybolov v daných lokalitách, částečně omezených stávající těžbou štěrkopísku a částečně charakterem jezer jako I. či II. stupně pásma hygienické ochrany vodního zdroje. Svým charakterem se jedná o vody mimopstruhové. Od roku 2010 se stala část vodních ploch přístupná i pro veřejné koupání. 

Ing. Kristýna Šebková, Ph.D.

Specialista pro biodiverzitu a územně-plánovací dokumentaci