Biodiverzita, tedy druhová rozmanitost, může být jedním z ukazatelů stavu prostředí. Můžeme mluvit o biodiverzitě celosvětové, evropské, české, ale také o biodiverzitě na lokální úrovni, například o biodiverzitě pískovny. Lidská činnost v krajině způsobuje většinou degradaci ekosystémů a ohrožení populací mnoha druhů, což vede ke snižování biodiverzity. Ta je velmi důležitá pro zachování ekologické rovnováhy v přírodě.

Chráníme-li biodiverzitu, nechráníme pouhý počet druhů, je třeba se zajímat také o druhovou skladbu v daném prostředí. Takřka holá plocha s výskytem vzácné rostliny je potřeba chránit více než porost běžných druhů, protože takový vzácný druh je náchylnější k vymizení.

Těžbou v lomech a pískovnách vznikají otevřená, morfologicky zajímavá a živinami chudá stanoviště, obsazovaná postupně běžnými i vzácnými druhy rostlin a živočichů. Pro některé z nich představují tyto plochy jedno z posledních vhodných útočišť v dnešní kulturní krajině.

Zachování a obnova druhové rozmanitosti, péče o vzácné biotopy a podpora ohrožených druhů rostlin a živočichů patří mezi cíle, které se snažíme v souběhu s těžební činností plnit. Nejen aktivní těžebny, ale také lomy a pískovny s ukončenou těžbou můžou při vhodném způsobu rekultivace výrazně přispět ke zvýšení biodiverzity v krajině. Chráníme-li biodiverzitu, nechráníme pouhý počet druhů, je třeba se zajímat také o druhovou skladbu v daném prostředí. Takřka holá plocha s výskytem vzácné rostliny je potřeba chránit více než porost běžných druhů, protože takový vzácný druh je náchylnější k vymizení.

 

Definice

Biodiverzita znamená rozmanitost života v přírodě. Světový fond ochrany přírody definoval v roce 1989 biodiverzitu jako „bohatství života na Zemi, miliony rostlin, živočichů a mikroorganismů, včetně genů, které obsahují, a složité ekosystémy, které vytvářejí životní prostředí."

Ing. Kristýna Šebková, Ph.D.

Specialista pro biodiverzitu a územně-plánovací dokumentaci